2016年6月5日

#纯娱乐: ABS-CBN, "塔尔隆巴贝" is from the UK


我偶然发现了 Bambit Gaerlan.’s Tagalog Facebook post that reads:
Sa Nagbabagang Balita! Saksakan!

Saksakan Ng Tanga Ang Mga Nilalang Na Ito:
 1. Ang BPI Branch Na Nadenggoy NG Nagpanggap Na Peter Tiu Lavina Sa Halagang 700k,Ngelease Ng Pera Bago Nag验证SA Kampo Ni Prrd
 2. Ang MGA May Ari Ng Isang Kotse Kung Sila Nag Iwan Ng Bag Na May Lamang 40k Na Cash在Tuloy Nanakawan Ni Spider Kid。
 3. Ang“专家”Na Nagsabing Pinoy Daw Ang幼儿园押韵/宋娜Tatlong Bibe Kagaya Ng Bahay Kubo。
p * t * ng * n *

好吧,前两个项目是明显的纯粹的巧妙事件。第三,另一方面,我的兴趣激起了我的兴趣。为什么?因为我的Facebook的朋友们正在加入Gaga“Tatlong Bibe(三只鸭子)”,我从来没有真正关心它,直到我的墙壁被自制淹没“Tatlong Bibe” dance videos.

好的,这个问题与菲律宾政治无关,但请沉迷于我,因为Nangangati Angutak Ko。  

Pagbigyan Niyo Ako,Trip Lang。


但首先,让我给你一些上下文。

塔尔隆巴贝 is of Filipino origin?

根据a video clip by ABS-CBN entertainment journalist MJ Felipe [ABS-CBN.]:
 1. 在线名人Dyosa Pockoh精彩的Tatlong Bibe早在2014年。
 2. 塔尔隆巴贝在电视节目中出现后进入了主流流行文化“Be my Lady”.
 3. 根据“文学研究专家”米格尔利林奎松,塔茨隆队是菲律宾儿童’韵押从老代代读。 Tatlong Bibe是在同一个联赛中“Bahay Kubo”.

好的,前两点几乎没有争议,因为它们是最近的信息,如果有的话’对此有问题,有人会’已经指出了。然而,第三,点是另一个故事。 Quizon说Tatlong Bibe是菲律宾儿童’S押韵。因为我们不’t expect a “文学研究专家”只是说明明显的和“Bahay Kubo”是一个明显的菲律宾孩子’s rhyme [De Leon 2015.],得出结论,Quizon意味着Tatlong Bibe也是明显的菲律宾人。

好吧,ABS-CBN说Quizon是一个“文学研究专家”,无论这意味着什么,所以我们必须相信他所说的,对吗?

不’是有点批判的时候。

Quizon是Ateneo de Manila的研究生’S马文学与文化研究[NUS.]。他也是唐博斯科技术学院的讲师 - Mandaluyong’综合教育部。虽然来源并没有说他或者当他毕业时,一份文件显示,他于2015年6月24日作为ADMU研究生提出了一项研究文件NUS.]。假设他于2015年11月收到MA学位,研究生院六个月’T又一名专家。此外,Tatlong Bibe’历史是一个如此平凡的话题,毕业生更有可能不认真对待它。

所以是的,我采取了Quizon’用一粒盐的陈述。

所以呢’塔尔隆伯爵背后的真实故事?

塔尔隆巴贝背后的故事


让’假装塔尔隆巴贝’历史是一个改变生命的问题,我思考,将继续追求神秘的遗址。

第一的, 让’听到塔尔隆巴贝’S抒情视频发表于2012年12月18日:


这首歌的第一个线是:
塔尔隆巴贝
May Tatlong Bibe Akong Nakita
Mataba,Mapayat Mga Bibe
NgUnit Ang May Pakpak,SA Likod Ay Iisa
Siya Ang Lider Na Nagsabi Ng Kwak,Kwak

第二,我使用关键字短语搜索“塔尔隆巴贝英语” and we discover [Mamalisa.]上面的线条具有读取的英文翻译:

三只鸭子
我看到了三只鸭子,
一只胖鸭,一只薄鸭,
但是翅膀的一个
他是谁说的,
嘎嘎,嘎嘎,嘎嘎。

而且,滚动了文章’诗句,您将看到有人说三只鸭子实际上是英国(英国)儿童的小部分’S押韵六只小鸭子。

第三,我使用关键字短语搜索“ Little Ducks song”我发现它实际上是在2015年7月31日播出的儿童’电视节目母鹅俱乐部。母鹅俱乐部广播在美国PBS网络上[PBS-MGC]。

第四,我搜索了关于六只小鸭子的最早的YouTube视频,最早的我可以在2006年12月21日发布


YouTube本身于2005年12月正式启动[电报], 所以’可能这可能是最早的六只小鸭在线视频。但是,视频描述记入某些名称的艺术家“Raffi”.

六只小鸭子的起源


第五,六只小鸭子在拉菲’s 1977 album “More Singable Songs” [拉菲News]。拉菲(全名:Raffi Cavoukian)是一位着名的埃及加拿大儿童’在2001年任命到不列颠哥伦比亚省的秩序的艺人[obc.]。

第六,这首歌,无论翻译如何,使用以下旋律[安德森2013年]。第七,1976年5月30日纽约时报审查所描述的“Six Little Ducks” as “旧的,熟悉的歌” [nytimes.]。假设最年轻的纽约时报专栏作家25岁,这意味着“Six Little Ducks”应该在20世纪50年代最近在美国很受欢迎。

第八 还有一点谷歌曲,想法发现了1944/1945歌曲相同的旋律“Bell Bottom Trousers”用于六只小鸭子[Averill 2014.]。

这里's a 1945 recording of Bell Bottom Trousers


第九:虽然钟底裤是第一次记录所述旋律,但旋律实际上是英国(英国)歌曲的简化版本“Rosemary Lane”[FSU.]。

这里’S 1960年代Anne Briggs封面的英国民歌迷迭香巷:

旋律听起来与塔尔隆队不同,因为后者是非常简化的,更容易唱歌的版本。

第十,罗斯玛丽车道是18世纪初写的民谣[Prineppi 2015.]

塔尔隆巴贝: Pinoy or Western?


让’点议记得我们讨论的内容:

 1. 这首歌“Tatlong Bibe”有一个题为三只鸭子的英语(美国)版本。
 2. 三只鸭子是更长的英语(US / UK)歌曲的一部分“Six Little Ducks”.
 3. 六只小鸭子 borrowed its melody from the 1944 US song “Bell Bottom Trousers”.
 4. 贝尔底裤’旋律是商业上简化的旋律版本“Rosemary Lane”.
 5. 迷迭香巷 is a UK folk song that dates as far back as the 1800s.
再次,让我们’s ask the question:

塔尔隆巴贝来自哪里?

不,它没有’T来自菲律宾。它’s from the UK.

这篇文章花了我一个半小时来研究,写作和发表。那’远远短于面试“语言研究专家”。如果你觉得我说了不准确的事情,请检查引文。

这是abs-cbn,是你如何进行研究。 (ThinkingPinoy)

你喜欢这篇文章吗?帮助思考熬夜!即使只有50比索,也会有很大的帮助!